Informacje dla pacjentów

Pacjenci zgłaszający się na wizytę winni posiadać aktualny dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób pracujących jest to druk RMU-a lub pieczątka w legitymacji ubezpieczeniowej (aktualizowana co miesiąc).

Emeryci i renciści muszą posiadać legitymację emeryta/rencisty.

Pacjenci UE będą przyjmowani na podstawie poświadczenia.
Poświadczenie uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie na terenie Polski we wszystkich placówkach posiadających kontrakt z NFZ.
Przez okres obowiązywania uprawnień na poświadczeniu osoba nie może okazywać dokumentów z polskiego ubezpieczenia (legitymacje, książeczki RUM). Nie należy również okazywać w Polsce europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego wydanych przez inne kraje członkowskie - jedynym dokumentem, który ma okazać osoba u lekarza w Polsce jest poświadczenie. Dokument zachowuje ważność od dnia wskazanego w nim: przez wskazany z góry okres lub od dnia wskazanego bez daty końcowej - bezterminowo, do dnia anulowania uprawnień przez instytucję właściwą.
Posiadacz poświadczenia jest zobligowany do informowania NFZ o wszelkich zmianach w sytuacji ubezpieczeniowej.

O dokładnej godzinie przyjęcia decyduje lekarz.

Prosimy o umawianie się na wizyty kontrolne po wyjściu od lekarza.

Prosimy o informowanie o niemożliwości przybycia w umówionym terminie.
Copyright ©2017 Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.